Ustawienie widoczności danych dla użytkownika

Modified on 26 Jul 2023

W przypadku firm wielooddziałowych można przypisać użytkownika tylko do wybranych oddziałów firmy i nadać widoczność danych w ramach każdego z nich. Takich ustawień może dokonać osoba z uprawnieniami Administratora.


1. W celu ustawienia ograniczenia widoczności danych należy przejść do menu Konfiguracja >> Użytkownicy i edytować wybranego użytkownika opcją Edytuj (po prawej stronie ekranu).

                                      

2. Następnie należy przejść do edycji pola Oddziały


G0zC7BAKDPz00YO6nB1m5QZDSrGXv2-Mmg.png

  • Jeżeli użytkownik ma widzieć dane we wszystkich oddziałach, ale może tworzyć dane (np. zlecenia) tylko w oddziałach, do których jest przypisany, należy zaznaczyć opcję powyżej tabeli. Następnie należy przypisać użytkownika do wybranych oddziałów.  • Kiedy pierwsza opcja jest odznaczona, można przypisać użytkownika do wybranych oddziałów i ustawić widoczność danych w ramach każdego z nich. Do wyboru są 3 ograniczenia widoczności danych:

    - tylko własne: użytkownik widzi wyłącznie swoje dane (klientów, tworzone przez niego zlecenia itp.)
    - wszystkie w ramach oddziału: użytkownik widzi wszystkie dane (kontrahentów, zlecenia tworzone przez innych użytkowników itp.)
    - własne dane, lecz wspólna baza klientów: użytkownik widzi wyłącznie swoje zlecenia itp., ale ma dostęp do klientów wprowadzanych do systemu przez innych użytkowników3. Dodatkowo można ograniczyć dostęp użytkownika do poszczególnych modułów, przypisując mu odpowiednią rolę. Każda z ról zawiera określone uprawnienia, w zależności od pełnionej przez pracownika funkcji w firmie. W celu zaznaczenia kilku ról jednocześnie należy zaznaczyć wybrane role, trzymając na klawiaturze klawisz CTRL.

U8mvrXstgyqen2t-dsLbgCWGiODZzQxLag.png
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article